Wiadomości z Pyskowic

Wypadek czy kolizja? Czy wiesz jak się zachować?

 • Dodano: 2020-07-16 10:00, aktualizacja: 2020-07-16 11:02

Kiedy mamy do czynienia ze zdarzeniem drogowym, często posługujemy się dwoma pojęciami: wypadek drogowy i kolizja drogowa. Czym różnią się te pojęcia? Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem, a kiedy z kolizją?

Aby móc określić prawidłowy sposób zachowania się na miejscu zdarzenia drogowego, należy określić, czy zdarzenie, w którym uczestniczymy jest wypadkiem, czy też kolizją – jeszcze lakoniczniej zwaną stłuczką.

Definicja wypadku drogowego

Przez szereg lat definicja wypadku drogowego zmieniała się i ewoluowała. Definiując wypadek drogowy brano pod uwagę nie tylko śmierć lub obrażenia ciała jednego z uczestników zdarzenia drogowego, ale również straty w mieniu znacznej wartości lub też zniszczenia pojazdów świadczące o dużej sile uderzenia.

Obecnie, najprościej zdefiniować pojęcie wypadku drogowego można w następujący sposób:

„Wypadek, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”.

 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni określa lekarz i nie jest to jednoznaczne ze zwolnieniem lekarskim wystawionym w związku z uczestniczeniem w zdarzeniu drogowym.

Przestępstwo wypadku komunikacyjnego zostało spenalizowane w art. 177 kodeksu karnego, którego to przedmiotem ochrony jest z jednej strony bezpieczeństwo w ruchu, a z drugiej strony- zdrowie i życie ludzkie. Odpowiedzialność karna za spowodowanie wypadku komunikacyjnego możliwa jest w przypadku ustalenia, że w wyniku naruszenia obowiązujących sprawcę w konkretnych okolicznościach zasad bezpieczeństwa w ruchu, doszło do powstania wskazanych w ustawie skutków.

Definicja kolizji drogowej

„Kolizja, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni”.

Określenia kolizji drogowej nie znajdziemy ani w Ustawie Prawo o ruchu drogowym, ani też w kodeksie wykroczeń. To określenie potoczne, które przyjęło się i jest stosowane, zarówno przez policjantów, organy sądownicze i ubezpieczeniowe, jak i przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. Łatwiej takie zdarzenie określić mianem „kolizji” niż „wypadku, w którym nie ma ofiar”.

Sposób postępowania świadka wypadku drogowego.

 • zabezpiecz miejsce zdarzenia:
  • zaparkuj swój pojazd tak, aby osłonić miejsce wypadku i zabezpieczyć przed najechaniem przez inne pojazdy,
  • nałóż kamizelkę odblaskową,
  • włącz światła awaryjne, wystaw trójkąt (y) ostrzegawczy (e) – własny i z pojazdów uczestniczących w wypadku; w miarę możliwości zabezpiecz miejsce wypadku z obu stron najazdu,
 • oceń liczbę rannych i ich obrażenia
  (będzie to ważne w momencie wzywania służb ratowniczych – np. ilość karetek pogotowia ratunkowego),
 • oceń środki techniczne niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym
  (będzie to ważne w momencie wzywania służb ratowniczych – np. czy zachodzi konieczność skierowania na miejsce wypadku pojazdu ratownictwa drogowego Państwowej Straży Pożarnej),
 • Wezwij służby ratownicze
  • wystarczy połączenie telefoniczne z jednym z podanych numerów alarmowych: 112, 997,998,999;

   Twój komunikat winien zawierać następujące informacje: dane zgłaszającego i numer telefonu kontaktowego, miejsce zdarzenia – możliwa trasa dojazdu, liczba rannych i obrażenia, potrzeby dot. środków technicznych, itp.
    
  • jeżeli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu,
 • udziel pierwszej pomocy poszkodowanym
 • zbliżając się do pojazdów, które uległy wypadkowi:
  • zachowaj szczególną ostrożność,
  • spróbuj zatrzymać inne pojazdy – zapewnij sobie pomoc
  • weź ze swojego pojazdu gaśnicę,
  • weź ze swojego pojazdu apteczkę,
  • weź ze swojego pojazdu narzędzia, którymi będziesz mógł zbić szybę lub pomogą Ci w dotarciu do uwięzionych we wrakach ofiar,
  • weź ze swojego pojazdu nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa lub inne ostre narzędzie, które może go zastąpić ( scyzoryk, nóż myśliwski, itp.)
  • oceń, czy pojazd nie ulegnie niekontrolowanemu niebezpiecznemu ruchowi lub przemieszczeniu,
  • sprawdź czy z pojazdu (-ów) nie wycieka lub nie ulatnia się medium napędowe,

Jak zachować się uczestnicząc w zdarzeniu drogowym ?

WYPADEK DROGOWY
Jest (są) zabity (ci) lub ranny (i)
 
KOLIZJA DROGOWA
Nie ma zabitych lub rannych
 
Zabezpiecz miejsce zdarzenia
 
Zabezpiecz miejsce zdarzenia
 
Nie usuwaj żadnego z pojazdów z miejsca zdarzenia, nie przemieszczaj ich
 
Usuń pojazd (y) z miejsca zdarzenia, jeśli stoi w takim miejscu, że mogą zagrażać bezpieczeństwu w ruchu lub ruch ten utrudniać. W przypadku nieusunięcia pojazdów można narazić się na mandat karny za tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania.
 
Oceń liczbę rannych i ich obrażenia;
oceń środki techniczne niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym
 
 
 
Wezwij służby ratownicze i Policję
 
Jeżeli nie ma wątpliwości co do sprawcy nie ma potrzeby wzywania Policji. Wezwij Policję zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że jeden z kierowców jest nietrzeźwy.
 
Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym
 
 
 
Pozostań na miejscu wypadku do przyjazdu Policji
 
 
 
Zabezpiecz ślady przed ich zniszczeniem lub przemieszczeniem; nie podejmuj żadnych czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku
 
 
 
Spisz dane personalne świadków wypadku
 
 
 
Na żądanie innej osoby uczestniczącej w zdarzeniu podaj jej swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu i ubezpieczyciela, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC.
 
Na żądanie innej osoby uczestniczącej w zdarzeniu podaj jej swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu i ubezpieczyciela, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC.
 
 
 
Jeśli na miejscu nie było Policji to sprawca może sporządź oświadczenie o zdarzeniu drogowym, które stanie się później podstawą do dochodzenia roszczeń z polisy OC przez poszkodowanego. Można użyć gotowego formularza lub sporządź je samemu. W takim przypadku pamiętać należy, że w oświadczeniu należy zamieścić:
 • dane osób uczestniczących w zdarzeniu,
 • dane pojazdów,
 • nazwę ubezpieczyciela oraz pełny nr polisy OC i okres jej obowiązywania,
 • szczegółowy opis przebiegu zdarzenia,
 • opis uszkodzeń pojazdów,
 • szkic sytuacyjny,
O ile to możliwe wykonaj za pomocą telefonu komórkowego kilka zdjęć miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych pojazdów.
 
O ile to możliwe wykonaj za pomocą telefonu komórkowego kilka zdjęć miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych pojazdów.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.