Wiadomości z Pyskowic

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

 • Dodano: 2021-12-17 10:45

W poniedziałek, 20 grudnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego służebnością przesyłu (druk nr 381).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla miasta Pyskowice (druk nr 382).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na wykonanie zadania p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych, sygnalizacją świetlną i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 – ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach” (druk nr 378).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z toalet publicznych na terenie gminy Pyskowice (druk nr 380).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z toalet publicznych (druk nr 379).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości i ustalenia stawki opłaty dla tych nieruchomości (druk nr 386).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (druk nr 387).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochody budżetu Gminy Pyskowice, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny (druk nr 383).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 r (druk nr 384)
 15. Rozparzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027 (druk nr 385).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 (druk nr 371).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: budżetu miasta na 2022 r. (druk nr 370).
 18. Sprawy organizacyjne.
 19. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również