Wiadomości z Pyskowic

XXV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

  • Dodano: 2020-10-19 15:30

W czwartek, 22 października br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą  szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.  
6. Oświetlenie na terenie miasta – stan obecny, plany remontowe i inwestycyjne.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na dofinansowanie zakupu lampy operacyjnej do sali cesarskiego cięcia dla Szpitala w Pyskowicach Sp z .o.o (druk nr 248)  .
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (druk nr 253).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gliwice przy realizacji zadania polegającego na ponownym wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gliwice (druk nr 255). 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta Pyskowice (druk nr 250).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 251).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 252).
13. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023 (druk nr 257).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r. (druk nr 254).
15. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 (druk nr 256).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Rady Seniorów Miasta Pyskowice i nadania jej statutu (druk nr 249).

17. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta  w sprawie oświadczeń majątkowych.

18. Sprawy organizacyjne.

19. Zamknięcie sesji.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.