Wiadomości z Pyskowic

LII SESJA RADY MIEJSKIEJ

  • Dodano: 2018-09-03 12:00

W czwartek 6 września br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z L i LI sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

6. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego oraz ocena wykonanych w 2018 r. remontów w placówkach kulturalno-oświatowych.

7. Nakłady na oświatę w latach 2014 – 2018 – potrzeby na najbliższe lata.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice (druk nr 415).

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru położonego w rejonie ul. Nowej (druk nr 414).

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Pyskowicach Spółka z o.o. celem przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Pyskowicach, Rady Powiatu Gliwickiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyboru Burmistrza Miasta Pyskowice (druk nr 413).

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach (druk nr 412).

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/335/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 2018 roku przez Powiat Gliwicki (druk nr 406).

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/252/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia (druk nr 405).

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia w sezonie 2018/2019 od Powiatu Gliwickiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 408).

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu prowadzenia zadania zaopatrzenia Gminy Pyskowice w energię cieplną (druk nr 416).

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/377/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr 411).

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. (druk nr 409).

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 (druk nr 410).

19. Sprawy organizacyjne.

20. Zamknięcie sesji.

Następna informacja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.