Pyskowice - portal miejski Pyskowice.com.pl

Wiadomości z Pyskowic

XVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

 • Dodano: 2020-02-25 11:15

W czwartek 27 lutego br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Pyskowice z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za rok 2019.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru położonego w rejonie ul. Wrzosowej (druk nr 165 ).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (druk nr 169).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pyskowice na lata 2020-2024 (druk nr 174).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 173).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/157/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 168).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na wykonanie zadania p. n. „Naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich wraz z remontem chodnika" (druk nr 167).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie powierzenia Gminie Pyskowice prowadzenia zadania p. n. „Naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich wraz z remontem chodnika" (druk nr 166).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania w 2020 roku dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska w ramach konkursu „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój" (druk nr 175).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Pyskowice od Powiatu Gliwickiego zadania utrzymania zieleni przydrożnej w pasach drogowych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pyskowice w 2020 roku (druk nr 176).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r. (druk nr 172).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Pyskowice (druk nr 170 ).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Pyskowice (druk nr 171).
 19. Sprawy organizacyjne.
 20. Zamknięcie sesji.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.